Sektor 
 A 
   
   
 
   
 Sektor 
 B 
   
   
   
 Sektor 
 C